Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet

  • Osnovne informacije
  • Dokumenti

Pročelnik: Dubravko Katulić

Tel: 01 / 6269 – 944

Fax: 01 / 6269 – 940

Mail: dubravko.katulic@gorica.hr

Opis i funkcija odjela:

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet obavlja poslove koji se odnose na izgradnju, komunalno gospodarstvo, vodoprivredu i promet.

Gore navedeni poslovi posebno se odnose na:

– obavljanje imovinsko-pravne poslove u vezi s izgradnjom komunalnih objekata i uređaja

– kontinuiranu suradnju s tijelima uprave, građanima i jedinicama mjesne samouprave na pripremi, praćenju i provedbi godišnjih programa iz područja komunalnih poslova i održavanja

– izradu nacrta prijedloga planova i programa održavanja javnih zelenih površina, čišćenja javnih zelenih i prometnih površina, održavanja javne rasvjete i drugih stručnih materijala

– izradu planova i programa održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina

– praćenje stanja s područja pripreme i izgradnje komunalnih i ostalih objekata i uređaja, analiza stanja te predlaganja mjera

– praćenje realizacije proračunom planiranih prihoda i rashoda s područja pripreme i izgradnje komunalnih i ostalih objekata i uređaja

Programi gradnje i održavanja komunalne infrastruktre u 2024. godini (ZIP)

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine na području Grada Velike Gorice

Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu

Odluka o komunalnom redu

Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 10/16.,10/18. i 8/19.

Odluka o priključenju komunalne vodne građevine

Odluka o nerazvrstanim cestama

dozvola za bušenje – prijekop i sanaciju te regulaciju prometa

naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu

odobrenje za privremeno korištenje javne površine

oslobođenje plaćanja komunalne naknade

izračun komunalnog doprinosa

program pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta

program pojačanog održavanja javne rasvjete