Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Prijem stranaka na šalteru 3 (dežurni službenik prima stranke bez prethodnog dogovora):
utorkom i petkom od 8.00 do 11.00 i 11.30 do 15.00 sati
Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45, Šalter 3
Tel.: 01/ 6566 880

Prijem stranaka kod pročelnice (prima stranke uz prethodni telefonski dogovor):
utorkom i petkom od 11.30 do 15.00 sati
Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica

Prijem novih zahtjeva i dopuna već dostavljenih zahtjeva:
Svaki dan od 8.00 do 11.00 i 11.30 do 15.00 sati
Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

Pročelnica: Lana Kotrman Jankeš, dipl.ing.arh.
Adresa: Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 45
Tel. 01/ 6566 730
Mail: lana.kotrman.jankes@gorica.hr

Sonja Jurlina, administratorna referentica
Tel. 01/ 6566 720, 6566 721
Fax. 01/ 6566 722
Mail: sonja.jurlina@gorica.hr

Martina Međurečan, administratorna referentica
Tel. 01/ 6566 721
Fax. 01/ 6566 722
Mail: martina.medurecan@gorica.hr

Kristina Kučiš, dipl.ing.arh., upravna savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 719
Mail: kristina.kucis@gorica.hr

Ivan Cerovski, dipl.ing.građ., upravni savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 714
Mail: ivan.cerovski@gorica.hr

Đenica Horvat Harkay, dipl.iur. upravna savjetnica za pravne poslove
Tel. 01/ 6566 723
Mail: denica.horvat@gorica.hr

Romana Čavlek, dipl.iur. upravna savjetnica za pravne poslove
Tel. 01/ 6566 717
Mail: romana.cavlek@gorica.hr

Goran Oštrić, dipl.ing.arh., upravni savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 716
Mail: goran.ostric@gorica.hr

Petra Fučkar, dipl.ing.arh., samostalna upravna referentica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 724
Mail: petra.fuckar@gorica.hr

Iva Hat Šolto, dipl.ing.arh., samostalna upravna referentica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 712
Mail: iva.hatsolto@gorica.hr

Marko Brigljević, bacc. ing. aedif., viši referent za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 713
Mail: marko.brigljevic@gorica.hr

Ivana Levatic, ing. građ., referentica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 728
Mail: ivana.levatic@gorica.hr

Božica Kordić, građ. teh., upravna referentica za prostorno uređenje
Tel. 01/ 6566 718
Mail: bozica.kordic@gorica.hr

Marija Šandrk, ing. građ., referentica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 729
Mail: marija.sandrk@gorica.hr

Kata Bavrka, arh.teh., upravna referentica za prostorno uređenje
Tel. 01/ 6566 880
Mail: kata.bavrka@gorica.hr

Ines Ciglar, dipl.ing.arh., samostalna upravna referentica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 727
Mail: ines.ciglar@gorica.hr

Opis i funkcija odjela

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, temeljem zahtjeva koje podnose stranke s područja Grada Velika Gorica, obavlja poslove izdavanja odobrenja za građenje i drugih vrsta rješenja, potvrda i uvjerenja, koji su predviđeni Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17 i 39/19).
Upravni odjel također rješava zahtjeve za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.
Zahtjevi koji se zaprimaju u Upravnom odjelu, počevši od 01.01.2014.godine:
Upravni postupci:
Lokacijska dozvola
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Građevinska dozvola
Uporabna dozvola za određene građevine
Uporabna dozvola
Neupravni postupci:
Potvrda o usklađenosti parcelacijskog elaborata s rješenjem
Potvrda elaborata etažiranja
Lokacijska informacija
Obavijest o planskom karakteru nekretnine
Obavijest o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta
Potvrde glavnog projekta
Opći akti i mišljenja iz područja prostornog uređenja
Opći akti i mišljenja iz područja gradnje
Prijava početka radova na uklanjanju građevine
Prijava početka /nastavka građenja

Preporuke i upute investitorima

Prije ishođenja odobrenja za građenje i drugih vrsta rješenja, budući investitor se susreće sa slijedećim tijelima:

Državna geodetska uprava
Područni ured za katastar Zagreb
Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 35, Velika Gorica
Odjel za katastar evidentira podatke o nekretninama (broj, položaj, oblik, površina, izgrađenost, način uporabe). Odjel izdaje: Izvode iz katastarskih planova, Posjedovne listove te ostale javne isprave.

Da bi budući investitor dobio podatke o mogućnosti (ili nemogućnosti) gradnje na određenoj katastarskoj čestici, treba pribaviti Kopiju katastarskog plana za česticu zemljišta na kojoj namjerava graditi, te zatražiti LOKACIJSKU INFORMACIJU.

Lokacijska informacija će dati podatak o tome koji se prostorni plan primjenjuje na određenom području, gdje je taj plan objavljen, da li je zemljište građevinsko, da li je isto uređeno za građenje, i bit će navedeni članci provedbenih odredbi prostornog plana koje treba primijeniti kod projektiranja, te eventualna ograničenja koja utječu na željeni zahvat.

Nakon izdavanja uporabne dozvole za građevinu /zgradu, ili nakon izdavanja rješenja o izvedenom stanju za zgradu (legalizacija), podaci o nekretnini se u katastru mogu mijenjati, i to na zahtjev stranke. Zahtjevu se prilaže odgovarajući geodetski elaborat.

Općinski sud u Velikoj Gorici
Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 36, Velika Gorica

Zemljišnoknjižni odjel (gruntovnica) izdaje dokaze o vlasništvu nekretnina. Na izvatcima iz zemljišne knjige (tzv. vlasničkim listovima), osim podataka o vlasniku, nalaze se i drugi podaci: površina zemljišnoknjižne čestice, kultura upisana na tom zemljištu, i druga prava.

Da bi budući investitor dokazao da ima pravni interes za građenje na nekom zemljištu, kojega je vlasnik, uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole će priložiti vlasnički list. Ukoliko budući investitor nije vlasnik zemljišta na kojemu namjerava graditi, treba dostaviti drugi dokaz o pravnom interesu.

Nakon izdavanja uporabne dozvole za građevinu /zgradu ili nakon izdavanja rješenja o izvedenom stanju za zgradu (legalizacija), podaci o nekretnini se u zemljišnoj knjizi mogu mijenjati, usklađeno s promjenama u katastru, temeljem obavijesti Katastra, koji Općinskom sudu, ZK odjel, dostavlja istu po službenoj dužnosti.

Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zagrebu
Mesnička 49, Zagreb

Ukoliko se nekretnina (građevinsko zemljište ili postojeća građevina /zgrada) nalaze u području koje je prostornim planom određeno kao arheološko područje, ili povijesna graditeljska cjelina ili kao područje na drugi način zaštićeno kao kulturno dobro, potrebno je prije početka izrade idejnog projekta budućeg zahvata ili građenja građevine/ zgrade od nadležnog Ministarstva zatražiti uvjete gradnje /zaštite kulturnog dobra